Köpvilkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för Nordic Budos produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Nordic Budo.

1.2 Vid försäljning till konsument tillämpar Nordic Budo de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns här.

1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning

2.1 Beställning av Nordic Budo produkter sker via www.nordicbudo.se. För att en beställning skall vara bindande för Nordic Budo, måste beställningen skriftligen bekräftas av Nordic Budo före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Nordic Budo sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Nordic Budo ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Nordic Budo lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Nordic Budo. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Nordic Budo ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Nordic Budo ombesörjer transport skall kunden ersätta Nordic Budo utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 295 kronor. Hanteringsavgiften skiljer sig vid beställning av broderade produkter.

3.4 I de fall där försändelsen är en broderad (kundunink) produkt förblir ej uthämtad och returneras till avsändaren eller då kund avbeställer förbehåller sig Nordic Budo att ta ut en avgift på 500:- SEK inkl moms, detta för att täcka produktionkostnader.

3.5 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via e-post (info@nordicbudo.se). Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 2 månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Nordic Budo AB.

4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Nordic Budo häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Nordic Budo eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Nordic Budo åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

5. Pris och betalning

5.1 På Nordic Budo hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Nordic Budo gällande prislista på leveransdagen. Nordic Budo.se levererar endast inom Sverige och samtliga produkter säljs med 25% moms.

5.2 Nordic Budo förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Vid beställning från Nordic Budo hemsida finns möjlighet till betalning med svenska VISA- och Master Card-kort. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Nordic Budo utfärdar faktura på Leveransdagen.

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Nordic Budo rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.

6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Nordic Budo anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Nordic Budo genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Nordic Budo avtalet har Nordic Budo även rätt till skadestånd.

7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Nordic Budo egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Nordic Budo skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 45 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande orginalkartong. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.

a) Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Om en felrekommendation i kontakt med säljare är gjord gäller 14 dagars ångerrätt även vid bruten förpackning.9. Garanti

9.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Nordic Budo. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.

9.2 Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 1 år från den dagen du mottog den.

9.3 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

10. Ansvar för fel

10.1 Nordic Budo är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2 Nordic Budo ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

10.3 Nordic Budo ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Nordic Budo instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Nordic Budo kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

10.4 När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Nordic Budo förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Nordic Budo ordinarie arbetstid. På Nordic Budo begäran skall representant från kunden närvara under Nordic Budo arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Nordic Budo eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.

10.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Nordic Budo ansvarar för skall kunden ersätta Nordic Budo enligt Nordic Budo vid varje tillfälle gällande prislista.

10.6 Nordic Budo ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Nordic Budo med anledning av fel.

11. Ansvarsbegränsning

11.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Nordic Budo enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

11.2 Nordic Budo ansvar omfattar endast direkta förluster. Nordic Budo ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Nordic Budo inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11.3 Nordic Budo.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.

11.4 Skulle Nordic Budo vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Nordic Budo fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Nordic Budo får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

12.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

13. Personuppgifters behandling & integritetspolicy

13.1 Våra kunders förtroende är vår största tillgång och utgör grunden för vår verksamhet. I all våra göranden strävar vi efter att skapa långsiktiga kundrelationer där du som kund skall känna dig trygg. Detta gäller även i vår behandling av dina personuppgifter. Nedan följer en redogörelse för vilka uppgifter vi samlar in, vad vi använder de till och hur vi hanterar dem.

13.2 När du genomför ett köp på Nordic Budo.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (finansiering och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 7 år i enighet med bokföringslagen.

Enligt föreskrifterna i GDPR (General Data Protection Regulation) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på reklamation@nordicbudo.se.

Om du handlar i vår fysiska butik sker normalt sätt ingen registrering. Betalar du med kreditkort sparas dessa uppgifter hos kreditkortsföretaget men inte hos oss.

Nordic Budo AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Nordic Budo. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Nordic Budo bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. Mer specifikt så är de enda tredjeparterna som persouppgifter lämnas ut till vid behov SBI Sport AB (leverantör) och DHL Multishipping (frakt). Vid orderbetalning kommer även PayEx (kredit/kontokort-betalning) och PayPal delges kundens uppgifter.

13.3 Om ditt köp avbryts e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.

Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.

14. Skiljedom eller tvist

14.1 Privatpersoner: Nordic Budo följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

14.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

15. Copyright

15.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Nordic Budo AB, dotterbolag till Nordic Budo AS, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Nordic Budo AS.

16. Förändring av försäljningsvillkor

16.1 Nordic Budo förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor..